• Regulamin sklepu

Regulamin kart podarunkowych dostępnych w sklepie internetowym Net-Pocket Deals

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje i zwroty
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie..

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Net-Pocket Deals prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://deals.net-pocket.com

Karta podarunkowa - produkt cyfrowy, posiadający określoną datę ważności, wartość nominalną oraz odrębny dla każdego ze sklepów Partnerskich sposób użytkownia zdefiniowany w karcie produkt dostępnej na stronie sklepu oraz posiadający unikalny ciąg znaków alfanumerycznych. Sprzedawany wyłącznie w formie elektronicznej i dostarczany na wskazany przez zamawiającego adres email. Posiadający 

Sprzedawca – PATRONAD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą pod adresem ul. Londyńska 25, 03-921 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000866743, NIP1133022863, nr REGON 387513455, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Londyńska 25, 03-921 Warszawa

 2. Adres e-mail: biuro@net-pocket.com

 3. Telefon: +48 793-111-428

 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Londyńska 25, 03-921 Warszawa

 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Londyńska 25, 03-921 Warszawa

  § 3 Wymogi techniczne
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • urządzenie z dostępem do Internetu

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

  § 4 Zakupy w Sklepie
 1. Ceny Kart Podarunkowych widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar i mogą różnić się od wartości nominalnych przedstawionych na produkcie.


 2. Wybraną Kartę Podarunkową należy dodać do koszyka w Sklepie.

 3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia w tym adres email na który zostanie dostarczona Karta Podarunkowa

 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 6. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzenia nieprawidłowych danych odbiorcy.
 8. Zamówienie jest realizowane natychmiast po zaksięgowaniu płatności w momencie kiedy wybrany produkt jest dostępny w sklepie jednak nie później niż 72h od czasu jej prawidłowego zaksięgowania.
 9. Karta podarunkowa zostaje uznana za odebraną z chwilą wysłania jej na adres email wskazany przez kupującego.
  § 5 Płatności
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

  • Płatności Sky-Pay
  • Płatności PayNow

  1. za pomocą karty płatniczej:

  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:

 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Sky-Pay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia pełnowartościowych Kart Podarunkowych ważnych co najmniej 6 miesięcy od daty zakupu.

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 3. Karty podarunkowe dostarczane są wyłącznie w formie elektronicznej na adres email wskazany podczas składania zamówienia..

  § 7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Karta Podarunkowa jest treścią cyfrową, której wysłanie na adres email jest jednoznaczne z zapisaniem jej na nośniku trwałym. Klientowi nie przysługuje więc możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zakupu. Jest to spowodowane niematerialnym charakterem świadczeń, które mogą być częściowo lub w całości wykonane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Klient wypełniając formularz z zamówieniem wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i jednocześnie jest informowany o utracie możliwości odstąpienia od umowy.

  § 8 Reklamacje i zwroty
 1. W przypadku braku otrzymania Karty Podarunkowej na adres wskazany przez zamawiającego przysługuje mu prawo do reklamacji, która zostanie rozpatrzona w przeciągu maksymalnie 14 dni od daty dokonania płatności.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania nabytej Karty Podarunkowej zgłoszone na nasz email: biuro@net-pocket.com przekazywane są do sklepu Partnerskiego, który podejmuje decyzję o wydaniu nowego kodu jeżeli obecny nie działa z winy sklepu a nie został on uprzednio w części lub całości wykorzystany.
 3. Karty podarunkowe nabyte w sklepie Net-Pocket deals nie podlegają wymianie na inne produkty dostępne w sklepie ani zwrotom w części lub całości. Otrzymanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej jest jednoznaczne z jego nieodwracalnym wykorzystaniem i utrwaleniem na urządzeniu zamawiającego, który w konsekwencji nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do ponownej sprzedaży.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

   § 9 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

 5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. przeniesienia danych do innego administratora

   a także prawo:

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  § 10 Zastrzeżenia
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
 6. Karta Podarunkowa nie jest objęta zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późn. zm.).
 7. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 8. Zakup Kart Podarunkowych nie jest opodatkowany, dlatego Sprzedawca nie może wystawić faktury VAT. Kwota zamówienia jest kwotą brutto. W związku z tym, dokumentem rozliczeniowym przy zakupie kart podarunkowych jest nota księgowa.
 9. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PATRONAD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą pod adresem ul. Londyńska 25, 03-921 Warszawa
adres e-mail: biuro@net-pocket.com

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny